វគ្គសិក្សាទាំងអស់

រូបភាពវគ្គសិក្សា Basic of Intellectual Property
DIP-eL01KH

វគ្គសិក្សា DIP-eL01KH នេះគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋាននៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IP)៖ សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល ម៉ាក និងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ។

ខ្លឹមសារ និងវិធីសាស្រ្តនៃវគ្គសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ដូចនេះ  អ្នកអាចចូលរួមអាចពិនិត្យមើលឡើងវិញ នូវសម្ភារៈវគ្គសិក្សាដោយខ្លួនឯងបាន។


រូបភាពវគ្គសិក្សា Online Mark Filing System
ការិ. ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងព័ត៌មានវិទ្យា(AIT)

Online Mark Filing System (the original software name WIPOFILE) is a modular and extensible system that is used for online submission of applications and supporting documents by local agents. It will be developed into a full online filing system by integrating with local payment and authentication systems. It enables you to file online patents, trademarks and industrial designs and submit it electronically, along with the supporting document to the concerned local IP (Intellectual Property) office.

រូបភាពវគ្គសិក្សា Chapter1
Participant courses

Our program covers topics such as software development, data, networking, & cybersecurity. Gain a thorough understanding of modern computer science with our CS program. Learn more! Multicultural Environment. Educational Excellence.

រូបភាពវគ្គសិក្សា Cooperation Legal Affairs
Participant courses
Internal Cooperation
International Cooperation
IP Law: Trade Mark Law, Geographical Law
រូបភាពវគ្គសិក្សា Trademark Agent Promotion 6
Participant courses
This course is for the application who is interested in intellectual subject matter and want to become trademark agent..
រូបភាពវគ្គសិក្សា Intellectual Property Policy
Participant courses

The course will show you the overview of IP Policy in Cambodia.  You are interesting to know more detail about IP activities in the next 5 years.

This course is for you. Enroll now :D  

រូបភាពវគ្គសិក្សា Sample Content
Demo courses
H5P allows you to easily and quickly create rich interactive content on a web page. H5P, short for Html-5-Package, is a plugin tool that helps produce and run interactive content and interactive video within the LMS

Site announcements

មិនទាន់មានប្រធានបទកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកានេះនៅឡើយទេ